Přesun na obsah

Hledání

 

Asistent pedagoga

je podpůrnou personální službou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání. Vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga – třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Podporu asistentovi pedagoga poskytují odborní pracovníci školských poradenských zařízení.

 

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

§    individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí

§    individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky

§    pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti

§    pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka

Školská poradenská zařízení – pedagogicko psychologické poradny (PPP), především však speciálně pedagogická centra (SPC) – mají při zajišťování podpůrných služeb asistenta pedagoga zásadní význam. Jejich úloha spočívá v doporučení služby asistenta pedagoga vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení školského poradenského zařízení je poskytováno v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. tak, aby vytvářelo vhodný podklad pro žádost ředitele školy o zřízení funkce asistenta pedagoga. Jedná se především o ustanovení týkající se zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga a doporučené náplně práce asistenta pedagoga. Vyjádření školského poradenského zařízení musí být v souladu s případnými podklady pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka ve smyslu § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Bez vyjádření školského poradenského zařízení nemůže ředitelství školy žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga uplatňovat.

 

Dana Marková - PT, koordinátor asistentů

 

 

Nástěnka

Placení obědů

1.4.2020 11:40

Dopručujeme strávníkům, aby po dobu uzavření školní jídelny zrušili trvalé příkazy k placení obědů. 

Poděkování

31.3.2020 10:38

Velice děkujeme panu Martinu Paulíkovi za nezištnou pomoc se zajištěním distanční varianty zápisu do 1. tříd.

logo - nove

Podpora pro Tebe

16.3.2020 11:30

Je Ti smutno?

Potřebuješ si popovídat, poradit se?

Piš v pracovní dny mezi 8.30 a 11.00 asistentkám pedagoga nebo vychovatelům ŠD na jejich emailové adresy!

(prijmeni.jmeno@zs-jana-wericha.cz)

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.