Přesun na obsah

Hledání

Školní psycholog

        STANDARDNÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

 

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Diagnostika, depistáž

 • Depistáž specifických poruch učení žáků
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)
 • Prezentační a informační činnost

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.