Přesun na obsah

Hledání

Výstřižek reedukace

STANDARDNÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

 

Činnosti obecně

Školní speciální pedagog podporuje vytváření zdravého klimatu ve školách prostřednictvím speciálně pedagogické činnosti s pedagogy školy a rodiči žáků školy. Podporuje inkluzívní a integrativní klima školy. Metodicky vede a vzdělává pedagogické pracovníky a vytváří pro školu programy, v rámci kterých buduje komunitu, ve které jsou aktivně zapojeni rodiče žáků školy. Zpracovává analytické údaje a šetření podle potřeb pedagogů a rodičů žáků školy v souladu s etickým kodexem v profesi školního speciálního pedagoga. Orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko vzniku nebo rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, a to v souvislosti s navrhováním nebo realizováním vyrovnávacích a podpůrných opatření pro tyto žáky. Při své práci se soustřeďuje na práci s žáky s vývojovými poruchami učení a chování, nebo v jejich riziku, orientuje se zejména na podporu žákům s potřebou vyrovnávacích nebo podpůrných opatření. Školní speciální pedagog realizuje činnost depistážní, diagnostickou, intervenční, konzultační, informační, metodickou, popř. terapeutickou. Pracuje individuálně i skupinově, pravidelně se vzdělává.

 

Depistážní činnosti

 • Depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření
 • Depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků v riziku rozvoje nebo riziku vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
 • Realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole

Metodické a koordinační činnosti

 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních
 • Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy
 • Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Nástěnka

UPOZORNĚNÍ - KROUŽKY

7.2.2020 08:44

Z organizačních důvodů se do odvolání ruší kroužky MAŽORETKY a KERAMIKA.

Děkujeme za pochopení.

Změna čísla účtu Spolku přátel ZŠJW

28.1.2020 19:21

Nové číslo účtu je: 2201756495/2010

Připomínáme, že s účinností od školního roku 2019/2020 lze hradit příspěvek spolku pouze převodem na účet.

Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést celé jméno žáka a třídu!

Hledáme vychovatele ŠD

6.1.2020 15:12

ZŠ Jana Wericha hledá vychovatelku/vychovatele do šk. družiny. Nástup ihned, v případě zájmu volejte na tel. 602832209.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.