Přesun na obsah

Hledání

Vážení rodiče,

           děkujeme za Váš zájem o naši ZŠ. Připravili jsme pro Vás přehled těch nejdůležitějších i méně důležitých informací, které se Vám mohou hodit při výběru školy pro Vaše dítě. Vaše další otázky rádi zodpovíme emailem (zapiszavináčzs-jana-wericha.cz), telefonicky i osobně.

Mgr. Zuzana Martinovská - ředitelka školy

Mgr. Eva Jakubičková - zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

a tým pedagogů

Kdy?

Zápis pro školní rok 2023/2024 proběhne 12. a 13. dubna 2023. 

 

 

Kdo?

 • děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
 • děti, kterým byl v loňském roce na naší ZŠ povolen odklad školní docházky

Co s sebou?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • není-li zákonným zástupcem rodič, předloží i oprávnění k zastupování dítěte

Co se bude dít? 

Formální část zápisu:

 • týká se zákonného zástupce a pověřeného pracovníka školy
 • trvá přibližně 20 minut
 • vyplníme a zkontrolujeme údaje o dítěti a zákonném zástupci v elektronické školní matrice
 • následuje přijetí vlastnoručně podepsané Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (vyplní se na místě)

Formuláře si můžete vytisknout a přinést již vyplněné.

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky - nutné dodat doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a pediatra

Žádost o zařazení do přípravné třídy - nutné dodat doporučení Pedagogicko- psychologické poradny

 

Motivační část zápisu:

 • Dítě potřebuje čas a klid a samozřejmě také podporu rodičů. Je-li to jen trochu možné, měli by dceru či syna doprovodit oba rodiče.
 • Dítě plní jednoduché úkoly na stanovištích, jejich absolvování je potvrzeno v hodnotící kartě. Po předložení vyplněné hodnotící karty si dítě vybírá malou odměnu.
 • Zápis by neměl probíhat ve spěchu – naplánujte si dost volného času.
 • Po dobu zápisu je k dispozici herna.

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Termín podání žádosti není kritériem pro přijetí.

Vyučovacím jazykem na naší ZŠ je český jazyk.

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro šk. rok 2023/2024 je 75.

 

Spádová oblast

Dle Vyhlášky č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol jsou spádovou oblastí ZŠ Jana Wericha tyto ulice:

Augustova
Bazovského
Bendova
Galandova
Hekova
Hofbauerova
Jesenského

Karlovarská č. p. 126, 427
Ke Kaménce
K mostku
Kolínova
Kristiánova

K šancím

Lehotského
Makovského – č. p. 1146-1148, 1331-1333, 1335-1341
Na moklině
Pod Martinem
Severýnova
Šimonova
Španielova
Žufanova
U kaménky
Žalanského

  

Odklad školní docházky

 • žádost o odklad školní docházky je třeba podložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • v případě udělení odkladu školní docházky je nutné vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy
 • potřebujete-li individuální pomoc nebo konzultaci v konkrétním případě, obraťte se na Školní poradenské pracoviště.

Přípravná třída

ZŠ Jana Wericha plánuje pro školní rok 2023/2024 otevřít přípravnou třídu. 

Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy

 

 

Doporučení Školního poradenského pracoviště k zápisu do 1. ročníku

Desatero předškoláka (MŠMT)

Jak můžete pomoci svým dětem - doporučení MŠMT

 

 

Proč právě k nám?

 1. Usnadňujeme začátek prvňáčkům
  - nízký počet žáků v 1. třídách, bezplatný kurz předškoláků, alternativní metody nácviku čtení
 2. Komunikujeme s rodiči a veřejností
  -škola je nositelem prestižní značky Rodiče vítáni
 3. Vychováváme dětskou osobnost
  - zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka
 4. Učíme se jazyky
  - anglický jazyk od 1. třídy, později na výběr další cizí jazyk (německý, ruský, španělský), výjezdy do zahraničí
 5. Učíme se činnostně
  - netradiční způsoby výuky, moderní trendy v pedagogice
 6. Učíme pracovat s informacemi
  - moderní interaktivní třídy, odborné pracovny, počítačové učebny
 7. Integrujeme
  - práce s žáky s poruchami učení, práce s nadanými dětmi a s žáky cizinci
 8. Máme Školní poradenské pracoviště
  - školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce
 9. Sportujeme
  - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, atletický, softbalový a volejbalový klub
 10. Nabízíme široký výběr volnočasových aktivit
  - školní družina, školní klub a agentura Kroužky a další

 

Desatero budoucího školáka

Desatero pro rodiče budoucího školáka

 

Školní poradenské pracoviště nabízí své služby žákům naší školy, jejich rodičům a pedagogům.

Tým ŠPP je tvořen výchovnými poradci, školním metodikem prevence, etopedem, asistenty pedagoga, školním psychologem a školními speciálními pedagogy.

Všichni společně úzce spolupracujeme.

O každé dítě pečuje ŠPP jako o jedinečnou osobnost, zaměřuje se na konkrétní pomoc žákům nadaným,

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

poskytuje etopedickou péči a prevenci rizikového chování,

realizuje individuální reedukace pro žáky s IVP a specifickými vzdělávacími potřebami.

Pomáhá řešit osobní a rodinné problémy, poskytuje služby zákonným zástupcům v oblasti výchovné a vzdělávací a v oblasti kariérového poradenství.

Preventivní prací pozitivně ovlivňuje vztahy a klima ve třídě i v celé škole.

Aktivity ŠPP jsou formou individuálních konzultací, skupinové práce, výjezdů tříd s primárně preventivní a psychologickou náplní.

Školní poradenské pracoviště se podílí na realizaci zápisu, kde jsme připraveni Vám nabídnout konzultaci ohledně nástupu do první třídy, popřípadě odkladu povinné školní docházky.

Dále spolupracujeme na Kurzu škola hrou aneb do školy se těšíme.

 

 

Nástěnka

Sběr papíru

31.1.2023 14:34

Sběr papíru proběhne ve dnech 17. 2. (od 12 hodin) - 23. 2. 2023. Kontejner bude otevřený každý všední den v čase 7.00 - 16.00 hodin.

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Přijímací řízení na SŠ

1.12.2022 15:40

Prezentace ze schůzky pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.