Přesun na obsah

Hledání

Metodik prevence

 

STANDARDNÍ ČINNOSTI METODIKA PREVENCE

 • vypracování a kontrola realizace preventivního programu školy (PPŠ) na škole
 • prevence rizikového chování na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování, ...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

Diagnostické a intervenční činnosti

 • Zjišťování školní zralosti u předškolních žáků ve spolupráci s pedagogy
 • Konzultace a poradenství s rodiči předškolních žáků
 • Metodické vedení pedagogů zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžná vyhodnocování komunikace s rodinami klientů
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, screeningů, anamnézy)
 • Diagnostika zaměřená na žáky v riziku rozvoje nebo riziku vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
 • Specifikace hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti)
 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Individuální a skupinová práce s žáky (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, simulačních a intervenčních)
 • Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zejména pro žáky v riziku rozvoje nebo riziku vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
 • Podpora zdravého klimatu ve školních třídách za využití diagnostických a intervenčních postupů
 • Ověřování speciálně pedagogických postupů při dynamické diagnostice a intervenci s cílem podpořit inkluzívní a integrativní klima školy
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

 

Etopedická péče

 • individuální poradenství s klienty, včetně práce s rodinou
 • skupinová práce s dětmi, diagnostika třídních kolektivů a intervence do tříd
 • pomoc při hledání řešení problematických situací
 • posilování vztahů v třídním kolektivu, podpora při utváření třídního klimatu, posílení pozitivních vztahů k sobě i k druhým
 • vytváření pozitivních motivací ve výchovně vzdělávacím procesu, podpora pedagogům
 • eliminování nežádoucí chování formou včasné diagnostiky a následné poradenské práce
 • odstraňování ohrožujících škodlivých aspektů v sociálních podmínkách jedince
 • reedukace naučených způsobů nevhodného chování

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola již několik let pracuje podle Preventivního programu školy. V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji nabídnout odkazy na užitečné webové stránky:
www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,
www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
http://proti-sikane.saferinternet.cz - zde naleznete odkazy na české a evropské webové stránky, které se zabývají touto problematikou, také tu najdete kontakt na poradnu, kam se můžete obrátit, když budete potřebovat pomoci,
http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.