Přesun na obsah

Hledání

ZŠ Jana Wericha je velká sídlištní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, sportovní tradicí a nadstandardní psychologickou a speciálně pedagogickou péčí o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Ve výchovném a vzdělávacím procesu se naše škola zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných.

Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

Uplatňujeme atypický model péče o žáka se speciálními výukovými potřebami (např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.)

V programu primární prevence sociálně negativních jevů klademe především důraz na pozitivní využívání volného času dětí. Přes organizační komplikace se snažíme stále rozšiřovat bohatou nabídku zájmových aktivit školního klubu, školního sportovního klubu a školní družiny.

 

Koncept třídy/skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy

  1. Hlavním cílem a zaměřením těchto tříd je všestranná sportovní příprava se specializací na atletické disciplíny.
  2. Výběr do těchto tříd probíhá na základě talentových zkoušek, které se skládají ze základních atletických disciplín.
  3. Hodinová dotace tělesné výchovy je zvýšena na 4 hodiny týdně v 6. - 8. ročníku a na 3 hodiny týdně v 9. ročníku.
  4. Během školního roku proběhne 1–2x ověření všestranné sportovní zdatnosti žáků, na základě kterého bude rozhodnuto o jejich pokračování ve sportovní třídě.
  5. Za nevhodné chování či slabý prospěch v ostatních předmětech daného ročníku může být žák ze sportovní třídy přeřazen do třídy všeobecné.
  6. Obsah hodin tělesné výchovy je v těchto třídách řízen dle speciálního tematického plánu, který je koncipován tak, aby byl naplněn hlavní cíl třídy/skupiny s RVTV, a který je uzpůsoben kalendáři jednotlivých sportovních soutěží.
  7. Je předpoklad, že žáci ze třídy/skupiny s RVTV reprezentují školu na sportovních soutěžích.

Historie ZŠ Jana Wericha

1.10.2008 17:05 rubrika: ZŠJW celý článek

Základní škola Jana Wericha byla vybudována v roce 1985 v sídlištní lokalitě Řepy II.  V roce 1996 získala titul 'ZŠ Jana Wericha' jako výraz snahy navazovat ve výchovném a vzdělávacím procesu na morální a lidské hodnoty, které ve svém životě a díle uplatňoval tento významný český umělec.
   1 2   

Nástěnka

Konzultace

22.11.2022 13:43

Srdečně zveme rodiče žáků na konzultace, které probíhají 29. 11. 2022 od 15.00 do 18.00 hodin. 

V 18.00 se ve společenské místnosti uskuteční informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.